欢迎来到原中小学教育资源网!

初一文言文《山市》翻译

文言文 时间:2018-05-24 我要投稿
【www.ruiwen.com - 文言文】

 原文

 奂(huàn )山山市,邑(yì)八景之一也,然数(shù)年恒(héng)不一见。孙公子禹(yǔ)年与同人饮楼上,忽见山头有孤塔耸起,高插青冥(míng),相顾惊疑,念近中无此禅(chán)院。无何,见宫殿(diàn)数十所,碧瓦飞甍(méng),始悟为山市。未几,高垣(yuán)睥(pì)睨(nì),连亘(gèn)六七里,居然城郭矣。中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。忽大风起,尘气莽(mǎng)莽然,城市依稀而已。既而风定天清,一切乌有,惟危楼一座,直接霄(xiāo)汉。楼五架,窗扉 ( fēi ) 皆洞开;一行有五点明处,楼外天也。 层层指数(shǔ),楼愈(yù)高,则明愈小。数(shǔ)至八层,裁如星点。又其上,则黯(àn)然缥缈(piāo)(miǎo),不可计其层次矣。而楼上人往来屑(xiè)屑,或凭或立,不一状。逾(yú)时,楼渐低,可见其顶;又渐如常楼;又渐如高舍;倏(shū)忽如拳如豆,遂(suì)不可见。又闻有早行者,见山上人烟市肆(sì),与世无别,故又名“鬼市”云。

 译文

 奂山的“山市”,是淄川县八景中的一景。但经常好几年也不出现一次。(有一天)孙禹年公子跟他的同业朋友在楼上喝酒,忽然看见山头有一座孤零零的宝塔耸立起来,高高地直插青天。(大家)你看看我,我看看你,又惊奇又疑惑,心想这附近并没有佛寺啊。不多久,(又)看见几十座宫殿,碧绿的瓦,屋脊高高翘起,这才明白原来是(出现)“山市”了。没多久,(又出现了)高高的城墙,城墙上面成凹凸形的短墙,连绵六七里,竟然像一座城了。城中有像楼阁的,有像厅堂的,有像街巷的,都清晰地呈现在眼前,用亿万来计算。忽然刮起大风,烟尘弥漫,全城的景象变得模糊不清了。过一阵子,大风停止,天空晴朗,先前的景象全都消失了,只有一座高楼,一直连接到云霄与天河,(每层)有五间房,窗户、门都敞开着,都有五处明亮的地方,那是楼外的天空。一层一层地指着数上去,房间越高,亮点越小;数到第八层,亮点只有星星那么小;再往上就变得暗淡了,似有若无,看不清它的层次。(低层)楼上的人们来来往往,各干各的事情,有靠着(栏杆)的,有站着的,姿态不一。过了一段时间,楼渐渐低矮下来,可以看见楼顶了;渐渐地,又变得跟平常的楼房一样;渐渐地,又变成了高高的平房;突然又缩成拳头一般大小,(再缩)成为豆粒一般大小,终于完全消失。

 我又听说,有早起赶路的人,看到山上有人家、集市和店铺,跟尘世上的情形没有什么区别,所以人们又管它叫“鬼市”。

 字词解释

 1 、山市:山市蜃景,与“海市蜃楼”相似。

 2 、奂山 :山名。旧淄川县有涣山,也写作焕山。

 3.、邑:县。这里指清代淄川县,今属淄博市。

 4、 孙公子禹年 :对孙禹年的尊称。公子,旧时用来称呼豪门贵族子弟。

 5、 然数年恒不一见 :但是经常是多年看不见一次。恒,经常。 然,但是。数年,许多年。

 5 、同人:共事的人或志趣相同的人。

 6、饮:喝酒。

 7 、青冥 :青天,天空。青,形容天空的颜色。冥,形容天高远无穷的样子。

 8 、相顾 :你看看我,我看看你。

 9 、念:想。

 10 、近中:近处。

 11 、禅院 :寺院。禅,佛教用语,表示与佛教有关的事物。

 11 、无何 :不久,不一会儿。

 12 、碧瓦飞甍:青色的瓦和翘起的屋檐 飞甍 :飞檐。甍,屋檐。两端翘起的房脊。

 13 、始悟 :才明白。始:才,悟:明白

 14 、未几 :不久,不一会儿。与前边的“无何”含义相同。

 15 、高垣睥睨 :高高低低的城墙。高垣,高墙。睥睨,又写做“埤堄”。指女墙,即城墙上呈凹凸形的矮墙。

 16 、连亘 :连绵不断。

 17 、居然城郭 :竟然变成城郭了。居然,竟然。城郭,城池。

 18 、中有楼若者 :其中有像楼台的。

 19 、堂若者 :有像厅堂的。堂,厅堂。

 20 、坊若者 :有像牌坊的。

 21 、历历在目 :清晰地出现在眼前。

 22 、以:用。

 23 、莽莽然 :一片迷茫的样子

 24 、依稀 :隐隐约约。

 25 、既而:一会儿。

 26 、一切乌有:这个词用来形容什么都没有,或者也可以用来形容漏得或者消磨、消耗得所剩无几。现指,所有的(景象)都没有了。乌有,虚幻,不存在。

 27 、危楼 :高楼。危,高,高耸。

 28、 直接:一直连接。

 29、 霄汉 :云霄与天河。

 30、 窗扉 :窗户。

 31、 皆:都。

 32 、洞开 :敞开

 33、裁如星点 :才像星星那么小。裁,同“才”,仅仅。

 34、黯然缥缈 :黯淡下来,隐隐约约,若有若无。

 35、而:连词,表并列。

 36 、往来屑屑 :形容来往匆匆。屑屑,忙碌的样子。

 37、或:有的。

 38、凭 :靠着。

 39 、不一状 :姿态不一。

 40、逾时 :过些时候。

 41、倏忽 :突然。

 42、人烟市肆 :人家和商店。市肆,集市。肆,店铺。

 43、遂 :终于。

 44、孤 :孤零零。

 45、耸 :耸立。

 46、惊疑 :惊奇,疑惑。

 47、碧 :青绿色。

 48、然:但是。

 49、数:几。

 50、明(出自文中“则明愈小”):光亮。

 51、行(出自文中“又闻有早行者”):赶路 。 (另一说行也为走的意思)

 52、 与世无别:跟尘世上的情形没有什么区别。

 53、风定天清:大风停止,天空晴朗。

 54、孤塔耸起:意思是孤零零的一座塔耸立起来。

 55、直接霄汉: 古意: 无限接近于天河,形容山高。 今意: 直直的插入云霄与天河,比喻山高景色美。

 通假字

 裁如星点:裁通“才”,仅仅,只有,刚刚。

 一切乌有:乌通“无”,没有。

 词类活用

 窗扉皆洞开(洞:像洞一样,名词作状语)。

 中有楼若者,堂若者,坊若者(名词作状语依次译为:像楼一样,像厅堂一样,像街巷一样)。

 古今异义

 恒:

 古义:经常。

 今义:永久。

 顾:

 古义:看。

 今义:注意。

 悟:

 古义:明白。

 今义:了解。

 始:

 古义:才。

 今义:开始。

 危:

 古义:高,高耸。

 今译:危险。

 直接:

 古义:一直连接到。

 今译:不经过中间的事物。

 或:

 古义:有的人。

 今译:或者。

 睥睨:

 古义:城上的矮墙。

 今译:眼睛斜着向旁边看,形容傲慢的样子。

热门文章